Privacy


Privacy beleid

1. Algemeen
Dit Privacy-beleid beschrijft het beleid van Jobberz.nl met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van de persoonsgegevens.

1.1. Dit Privacy-beleid is van toepassing op het online platform Jobberz.nl en alle gerelateerde diensten en tools waarin naar dit beleid wordt verwezen, ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. Jobberz.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

1.2. Door gebruik te maken van ons online platform Jobberz.nl en de daaraan gerelateerde diensten, stemt u in met het door ons verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren van uw persoonsgegevens.

1.3. Jobberz kan dit Privacy-beleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u aan deze regelmatig te lezen. Belangrijke wijzigingen in ons Privacy-beleid zullen wij mededelen op ons Platform. Het gewijzigde Privacy-beleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op onze online platform is geplaatst. Dit Privacy-beleid is van kracht vanaf 01 januari 2015.

2. Persoonsgegevens
2.1. U kunt ons online platform bezoeken zonder dat u zich hoeft aan te melden. Wanneer u besluit om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen op onze servers. Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:
 • gegevens die u aan ons verstrekt, wanneer u gebruik maakt van onze diensten.
 Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
 • gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account of voor de dienstendie u afneemt;
 • aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via Socialmedia platforms of diensten van derden;
 • gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting;
 • gegevens over uw locatie en de locatie van uw toestel, inclusief unieke identificatiegegevens van uw toestel indien u deze dienst heeft ingeschakeld op uw mobiele apparaat.
2.2. Gegevens uit andere bronnen:
Wij kunnen aanvullende gegevens over u ontvangen of verzamelen van derden en deze toevoegen aan onze accountinformatie. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot: demografische gegevens, navigatiegegevens, aanvullende contactgegevens en aanvullende gegevens over u uit andere bronnen, zoals overheidsinstanties, voor zover toegestaan door de wet.

Naar aanleiding van meldingen, kunnen wij informatie (waaronder persoonsgegevens) verwerken over bepaalde geschillen tussen Gebruikers en Leden. De gegevens die Jobberz in dit kader verwerkt, worden niet op grond van eigen onderzoek door Jobberz vastgelegd, maar zijn afkomstig van Gebruikers van Jobbers die een melding maken. 

3. Gebruik van uw persoonsgegevens
3.1. U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:
 • om u toegang te geven tot onze Diensten en klantondersteuning te leveren door middel van email of per telefoon;
 • om onze diensten op u af te stemmen, te meten en te verbeteren;
 • om contact met u op te nemen, via e-mail, push notificatie, tekstbericht (SMS) of telefonisch, om u te informeren over onze diensten.
 • om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken en om onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven.
 • om u andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht, als beschreven toen wij de gegevens verzamelden.
4. Gegevens delen met registratie op Socialmedia:
4.1. Wij kunnen diensten aanbieden die het u mogelijk maken om met behulp van uw inloggegevens op andere Platforms toegang te krijgen tot het online platform Jobberz.nl

4.2. Indien u ons toegang geeft tot bepaalde persoonsgegevens die zijn opgeslagen op Platforms van derden, zal de reikwijdte van deze toegang tot persoonsgegevens verschillen per Platform en zal deze worden bepaald door uw eigen browser instellingen evenals door uw toestemming.

4.3. Indien u uw account bij een derde partij wenst te verbinden aan uw Jobberz account en u ons toestemming geeft tot deze gegevens, stemt u ermee in dat wij gegevens van deze Platforms kunnen verzamelen, gebruiken en opslaan in overeenstemming met dit Privacy-beleid.

4.4.Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit Privacy-beleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Zoals verder omschreven maken wij uw persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:
 • dienstverleners met wie wij een contract hebben gesloten om ons te helpen met het aanbieden van onze diensten op ons platform. De persoonsgegevens blijven onder de zeggenschap van Jobberz.nl.
 • bepaalde derden (zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacy beleid.
In verband met:
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel;
 • indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten ;
 • indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
 • andere derden waaraan u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te delen met Jobberz.nl
 • ondernemingen waarmee wij in het kader van een reorganisatie van plan zijn te fuseren of waardoor wij worden overgenomen.
Zonder het voorgaande te beperken, zullen wij uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij wij te goeder trouw menen dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is.

Gegevens die u deelt op Jobberz.nl worden toegankelijk voor Gebruikers.

Aangezien u op ons Platform ook instaat wordt gesteld direct in contact te komen met een afnemer, raden wij u aan om na te denken over de manier waarop u uw persoonsgegevens met anderen deelt. Bekijk daarvoor ook de Tips & Tricks onderaan op deze pagina.

U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u deelt via ons platform en daardoor kunnen wij de privacy of veiligheid van de door u gedeelde gegevens met andere Gebruikers niet garanderen.
Let er op dat u bij gebruik van een andere computer dan uw eigen computer, u na elke aanmelding ook weer uitlogt.

Wanneer u niet wilt dat de gedeelde computer u en/of uw gegevens onthoudt, dan zult u de cookies en/of de geschiedenis van uw Platform bezoek moeten verwijderen.

5. Marketing doeleinden
U gaat ermee akkoord dat wij de door ons verzamelde gegevens mogen gebruiken om u aanbiedingen te sturen of telefonisch mogen benaderen met betrekking tot de diensten van Jobberz.nl 
Wij lenen uw persoonsgegevens niet uit aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij kunnen uw gegevens combineren met gegevens die wij van andere bedrijven verzamelen en deze gebruiken om onze diensten en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren.
Wanneer u geen marketingberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u uw berichtvoorkeuren aangeven in uw ‘Mijn Jobberz’. 

6. Toegang tot uw account en het wijzigen van gegevens
Wij kunnen uw persoons- en accountgegevens niet wijzigen. U kunt uw gegevens zelf aanpassen door in te loggen op uw ‘Mijn Jobberz’. Wanneer u iets openbaar plaatst, kan het mogelijk gebeuren dat u uw bericht niet meer kan veranderen of verwijderen.

Indien u uw account bij ons wilt sluiten, dan kunt u ons daartoe een verzoek sturen.
Om aan uw verzoek te mogen voldoen, hebben we het volgende van u nodig:
Een ondertekende versie van uw verzoek waarin uw contact gegevens en uw e-mailadres vermeld is;
 • Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs;
 • U kunt uw verzoek per e-mail versturen naar administratie@Jobberz.nl met de documentatie als bijlage, of via de post naar: Jobberz.nl t.a.v. Administratie, Zandweg 63, 3454 JW De Meern.
 • Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen; dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden.

Ook bent u in de mogelijkheid uw profiel off-line te zetten. Uw gegevens blijven bewaard, maar zijn niet meer zichtbaar voor de Gebruiker. U heeft geen recht op teruggave van uw abonnementsgeld.

7. Bescherming en opslag van uw persoonsgegevens
Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact opnemen via administratie@jobberz.nl

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

8. Andere informatie
8.1.Misbruik en ongevraagde commerciële communicatie
Wij tolereren geen misbruik van ons platform. U heeft geen toestemming om gegevens van andere Gebruikers te gebruiken ten behoeve van uw commerciële doeleinden, tenzij desbetreffende Gebruiker daarmee heeft ingestemd.

Mocht u merken dat iemand misbruik maakt van Jobberz, dan verzoeken wij u om hier melding van te maken.

Heeft u een beveiligingslek ontdekt, dan ontvangen wij daar graag een begeleidende mail over: opmerking@jobberz.nl
 
Het is niet toegestaan om onze middelen te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze content te verzenden die inbreuk maakt op onze Algemene gebruiksvoorwaarden. Voor uw veiligheid scannen wij berichten automatisch en kunnen wij deze controleren op spam of dergelijke.

8.2. Tenzij anders wordt bepaald in dit Privacy-beleid, is dit beleid uitsluitend van toepassing op het gebruik en de doorgifte van informatie die wij van u verzamelen.
Jobberz.nl heeft geen controle over het privacy-beleid van derden. Wanneer wij samenwerken met derden om bepaalde diensten te verlenen, wordt aangeven welk privacy-beleid van toepassing is.

9. Verboden of verdachte diensten
Jobberz is een platform waar u uw diensten of opdrachten kan presenteren en middels de zoekmachine kan zoeken naar dienstverleners of bedrijven.

Samenwerkingen tussen beide partijen vinden buiten ons platform om plaats en Jobberz is hierbij niet betrokken.

Het aanbieden en afnemen van diensten op Jobberz is in beginsel toegestaan als dit niet is verboden door nationale of internationale wet- en regelgeving.

Daarnaast stelt Jobberz zelf ook regels met betrekking tot het plaatsen van Profielen en teksten, evenals het gebruik van haar platform en verbieden deze regels het aanbieden van sommige diensten, ook als handel in deze volgens geldende wet- en regelgeving niet verboden is.

Wat wij als Jobberz zijnde niet toestaan:
 • verboden en verdacht gedrag ofwel diensten;
 • aanstootgevende teksten, gedragingen, materialen of diensten;
 • pornografische en erotische teksten, materialen of diensten;
 • het aanbod van of vraag naar producten;
 • Illegale activiteiten.

Als Lid of Gebruiker van Jobberz bent u zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod van bepaalde diensten wettelijk is toegestaan.

Een overtreding van ons beleid kan leiden tot de volgende acties:
 • Het Profiel wordt verwijderd, zonder teruggaaf van het abonnementsgeld;
 • Het account kan worden geschorst;
 • De gegevens kunnen worden doorgegeven aan justitie of aan een rechthebbende.
Als u verboden, verdachte of inbreuk makende objecten of diensten opmerkt, kunt u ons tippen via de knop “rapporteer deze pagina” die links van elk Profiel staat. Waar nodig geacht wordt, zullen wij actie ondernemen.

Help ons Jobberz gebruiksvriendelijk te houden, zodat we allemaal prettig kunnen ‘Jobberen’!


Tips & Tricks

Tips voor veilig handelen
 • Geef nooit op voorhand uw persoonlijke gegevens af.
 • Ontwikkel een kordate en daadkrachtige wijze van handelen.
 • Controleer het bedrijf/de dienstverlener:Controleer de opdrachtgever/dienstverlener bij Kamer van Koophandel (http://www.kvk.nl/zoeken/ ), onderzoek bij zelfstandig ondernemers de aanwezigheid van deVAR-verklaring en Google de gegevens van de opdrachtgever/dienstverlener.
 • Betaal naderhand voor de geleverde diensten, of zoals afgesproken in de overeenkomst.
 • Wees altijd alert bij het overeenkomen van de overeenkomst en zorg dat deze rechtvaardig is.
Samenwerking aangaan
 • Maak persoonlijk contact met elkaar.
 • Maak duidelijke afspraken over de tarieven, levering en garantie.
 • Om teleurstellingen te voorkomen kunt u duidelijk informeren met betrekking tot uw wensen.
 • Vertrouw op uw gevoel.
 • Spreek niet af op een plaats die niets te maken heeft met de locatie van dienstverlening .
 • Weet met wie u zaken doet. Zoek de Gebruiker via internet en controleer bij de Kamer van Koophandel.
 • Check het bezit van een VAR-verklaring (De VAR-verklaring voor ZZP’ers verdwijnt per 1 januari 2016 en wordt vervangen door een nieuw systeem van modelovereenkomsten).
 • Weet waarvoor de opdrachtgever en dienstverlener verzekerd zijn.
Wat kunt u zelf doen t.b.v. uw privacy?
 • Wees u er altijd bewust van welke gegevens u (waar) achterlaat.
 • Geef anderen niet zomaar een kopie van uw identiteitsbewijs.
 • Als u een kopie geeft, schrijf er dan groot overheen dat het een kopie is voor [onderwerp] Streep op de kopie ook uw Persoonsnummer door.
 • Geef nooit uw bankrekening uit handen. Zeker niet wanneer daar een vergoeding tegenover staat. Dit maakt u mogelijk schuldig aan misdrijven. 
 • Open geen e-mails en bestanden van afzenders die u niet kent.
 • Bescherm u zelf tegen phishing. U ontvangt valse e-mails van, zo lijkt, betrouwbare bedrijven, waarin naar uw inloggegevens en/of creditcardinformatie wordt gevraagd.

  Het is belangrijk om ook uw Jobberz-inloggegevens goed te beschermen:
 • Bescherm uw wachtwoord en vertrouw deze aan niemand toe.
 • Wijzig uw inloggegevens alleen direct via Mijn Jobberz.
 • Gebruik voor al uw online accounts unieke wachtwoorden.

Let op! Jobberz stuurt geen e-mails waarin om uw wachtwoord wordt gevraagd of met het verzoek om uw e-mailadres te wijzigen. Jobberz vraagt niet om creditcard- of bankgegevens in een e-mail.

VAR-verklaring
Vaak vragen opdrachtgevers om een VAR (Verklaring arbeidsrelatie). De VAR geeft duidelijkheid of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en moet betalen over de inkomsten.

De VAR-verklaring is niet verplicht, wel kan de opdrachtgever hierom vragen.

 De VAR-verklaring voor ZZP’ers verdwijnt per 1 januari 2016 en wordt vervangen door een nieuw systeem van modelovereenkomsten. Houd dit goed in de gaten.

Overeenkomst en type
Check het type van de overeenkomst goed voordat u deze met elkaar overeenkomt. Sluit in de overeenkomst duidelijk in wat u met elkaar bent overeengekomen en wat voor werkrelatie u met elkaar overeenkomt.

In beginsel kan worden gezegd dat een overeenkomst rechtsgeldig is, wanneer er een aanbod is geweest en dat aanbod is aanvaard. Daarnaast moeten beide partijen tot doel hebben gehad dat ze hun gedeelte van de overeenkomst (een aanbod of een aanvaarding) hebben gewild én dat zo naar buiten hebben gebracht. Is dat niet het geval, dan is er geen overeenkomst tot stand gekomen.
De enige uitzondering daarop is het ‘gerechtvaardigd’ vertrouwen, waarmee een aanbieder of aanvaarder zich kan beschermen tegen iemand die opeens aangeeft dat hij de overeenkomst helemaal niet wilde.

Verzekeringen
Als je een opdrachtovereenkomst met elkaar aangaat is het belangrijk te weten welke risico’s voor wie zijn en welke verzekeringen zijn afgesloten.

De Jobberz nieuwsbrief

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van relevante informatie omtrent het platform en voor onze doelgroep.