Algemene voorwaarden


Algemene Gebruiksvoorwaarden

1. Welkom Jobber!
1.1. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1 januari 2015 van toepassing op ieder gebruik van het Platform Jobberz.nl. Op alle diensten die door Jobberz worden aangeboden en op alle overeenkomsten die u met Jobberz aangaat voor het gebruik van het Platform en de diensten.

Door het bezoeken van Jobberz.nl gaat u akkoord met de Algemene gebruiksvoorwaarden.

Jobberz.nl raadt alle Gebruikers van het Platform als van de diensten van Jobberz.nl aan, om deze gebruiksvoorwaarden vooraf goed door te lezen. Jobberz kan deze Algemene gebruiksvoorwaarden wijzigen en wij raden u aan om deze regelmatig even door te nemen.

'Jobberz.nl' In deze Algemene gebruiksvoorwaarden (“Algemene gebruiksvoorwaarden”) wordt met Jobberz.nl (“Jobberz”) bedoeld: Jobberz.nl, een eenmanszaak., kantoorhoudende te (3454JW) De Meern aan de Zandweg 63, handelend onder Kamer van Koophandelnummer 58691286. 

'Gebruiker' In de Algemene gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder gebruiker (“Gebruiker”): degene die Jobberz.nl online bezoekt.

'Leden' In de Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder ("Lid" of "Leden"): degene die bij Jobberz een abonnement heeft afgesloten en zijn of haar profiel presenteert op Jobberz.

'Abonnementen' In de Algemene gebruiksvoorwaarden wordt onder abonnement (“Abonnement”) verstaan: alle drie de abonnementen welke Jobberz haar Gebruikers en Leden aanbiedt , waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de mogelijkheden en het vullen en beheren van het bijbehorende profiel.

1.2. Bescherming van uw privacy
In ons Privacy beleid wordt uitgelegd hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens en hoe wij de privacy beschermen.

1.3. Toegankelijkheid
Jobberz.nl is toegankelijk voor iedereen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de diensten, aangeboden door Jobberz, bent U verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste informatie, evenals de afspraken die u overeenkomt met een Gebruiker en of Lid. 
De diensten van Jobberz zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers wanneer zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of wanneer het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een minderjarige de betreffende handeling verricht.

1.4. Niet toegestaan
 • De inhoud van het Platform mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten.
 • Het is niet toegestaan de inhoud van het Platform te wijzigen, anders dan beschreven in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 • Het is niet toegestaan om persoonsgegevens van Leden met een Profiel op het Platform te benaderen voor het aanbieden van eigen diensten, indien daarvoor door de Leden geen opdracht is uitgezet.
 • Op de databank met persoonlijke- en bedrijfsprofielen rust het databankrecht van Jobberz.
 • Het is niet toegestaan om hyperlinks naar Profielen op een ander Platform weer te geven, tenzij dit een bijdrage levert aan het portfolio of hieraan voorafgaand schriftelijke toestemming van Jobberz is verkregen.
 • Het is niet toegestaan om Profielen namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij daarvoor toestemming is gegeven door het betreffende bedrijf of persoon. Indien een profiel geplaats wordt zonder toestemming van derden, zal deze persoon gehele verantwoordelijkheid dragen voor eventuele schade/kosten en tevens voor de betaling van het abonnement.

1.5. Misbruik van het Platform en gevolgen
Voor de veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Jobberz. Een reactie op een advertentie en eventuele vervolgberichten tussen Gebruiker en Lid worden via de servers van Jobberz verzonden.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u ons daarop te wijzen. Klachten omtrent oplichting/verzaking kunt u melden via klachten@jobberz.nl of u maakt een melding via de button 'rapporteer deze pagina'.

Indien wij van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker of Lid niet handelt in overeenstemming met de wet of onze voorwaarden en beleid, dan kunnen wij maatregelen treffen. Jobberz kan deze maatregelen ook treffen indien op onredelijke wijze gebruik gemaakt wordt van het Platform, bijvoorbeeld bij hindering van anderen of van het Platform.
 • Jobberz kan deze Gebruiker uitsluiten van haar diensten of bepaalde functionaliteiten beperken.
 • Jobberz kan, met reden, een profiel verwijderen zonder restitutie van het door u betaalde ledengeld.
 • Jobberz kan in het kader van bovenstaande de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daar aanleiding toe is, kan Jobberz binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, aan bijvoorbeeld de politie.

1.6. Jobberz geeft geen garanties
 • Jobberz.nl garandeert niet dat haar diensten altijd voldoen aan de verwachtingen van de Gebruiker en/of Lid.
 • Jobberz garandeert niet dat Leden middels hun profiel, opdrachtgevers of werk-of opdrachtnemers werven.
 • Jobberz garandeert niet dat het Platform foutloos en veilig functioneert.
 • Alle teksten op het Platform zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
1.7. Beperking aansprakelijkheid Jobberz.nl
Wij sluiten, voor zover dit is toegestaan, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:
 • gebruik van de onze diensten;
 • het niet of niet veilig beschikbaar zijn van het Platform of delen daarvan;
 • onjuiste informatie op het Platform;
 • afname van diensten van derden via het Platform; of
 • wijzigingen in de diensten van Jobberz of in het Platform

  Als Jobberz toch aansprakelijk is, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die de Gebruiker aan Jobberz heeft betaald voor het huidige Abonnement.

1.8. Platforms en diensten van derden
Het Platform bevat verwijzingen naar Platforms van derden. Jobberz heeft geen zeggenschap of invloed op de inhoud van deze Platforms. Hier gelden de voorwaarden en het beleid van die betreffende Platforms. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners.   

1.9. Klachtenregeling
Klachten en opmerkingen m.b.t. de dienstverlening van Jobberz graag mailen naar: opmerkingen@jobberz.nl
Opmerkingen en vragen omtrent uw account graag mailen naar administratie@jobberz.nl
Klachten dienen binnen bekwame tijd (één maand) nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend. Klachten volledig en duidelijk omschreven indienen. Wij streven ernaar om binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht te reageren.

1.10. Overige bepalingen
Jobberz.nl is gevestigd aan de Zandweg 63, 3454 JW te De Meern. BTW nummer 149030083B01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:  58786376

Jobberz.nl  kan de Algemene gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. De wijzingen worden van kracht binnen een redelijk termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van het Platform of de diensten van Jobberz gebruik heeft gemaakt.

Indien wij een bepaling in de Algemene gebruiksvoorwaarden niet direct afdwingen, dan betekent dit niet dat wij afstand van ons recht doen.

Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Algemene gebruiksvoorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk door Jobberz.nl  zijn bevestigd. Als een of meerdere bepalingen van de Algemene gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden geldig.

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Jobberz.nl en u als Gebruiker en/of Lid. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Jobberz en de Algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

2. Regels voor het plaatsen van profielen
Jobberz is een onlineplatform waar Leden zichzelf of hun bedrijf kunnen presenteren. Ook kunnen leden opdrachten uitzetten. Gebruikers kunnen zoeken naar zelfstandig ondernemers, bedrijven, opdrachten en banen, ten behoeve van het vinden of vervullen van opdrachten en werk. 

Jobberz is géén partij bij de overeenkomst die tussen Lid en Gebruiker tot stand komt. Leden en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

2.1 Regels m.b.t. profielen
Een profiel welke door een Lid is geplaatst, dient aan onderstaande algemene regels te voldoen.
 • De categorieën en rubrieken dienen een omschrijving van de aangeboden dienst of het bedrijf te zijn.
 • Titels en teksten van Profielen mogen alleen in het Nederlands of Engels zijn opgesteld.
 • Indien een Profiel voor het einde van de overeengekomen periode van het Platform wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke periode een identiek Profiel voor dezelfde dienst te plaatsen, tenzij een gegronde reden bestaat.
 • Ieder Profiel dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst. Indien je van mening bent dat de best passende rubriek niet voorkomt, stuur dan een mail naar: opmerking@jobberz.nl
2.2. Inhoud en regels:
 • De titel en de tekst van het profiel mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn.
 • Discriminerende, beledigende, pornografische, bedreigende of agiterende inhoud is niet toegestaan. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
 • Het is niet toegestaan om foto’s bij een Profiel te plaatsen die geen betrekking hebben op het bedrijf, de opdracht of de aangeboden dienst.
 • Het is niet toegestaan om Profielen te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaald Platform te genereren.
2.3. Illegale of onrechtmatige diensten
Het is niet toegestaan om diensten aan te bieden welke of waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.
Zowel Lid als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op diensten. Leden en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van desbetreffende dienst te kennen.

2.4. Geen inbreuk op intellectuelel eigendomsrechten van derden
 • Het is niet toegestaan om een product in een Profiel op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden:
 • In de titel of de tekst van het Profiel mag alleen de handelsnaam van de onderneming waarvan de betreffende dienst afkomstig is worden gebruikt.
 • De dienst mag alleen in de tekst van het Profiel met andere diensten worden vergeleken. Niet in de titel.
 • Het is niet toegestaan een disclaimer in het Profiel op te nemen met betrekking tot de echtheid van de aangeboden dienst. Leden dienen de kennis te hebben dat hun diensten legaal aangeboden mogen worden, alvorens zij deze aanbieden op Jobberz.nl

2.5. Het plaatsen van een Profiel
Nieuwe Leden kunnen zich aanmelden via de button: ‘registreren'. De stappen welke genomen moeten worden wijzen zich vanzelf. Bij iedere stap tref je een icoon aan: i. Deze geeft extra informatie en of tips. Voordat het profiel geplaatst wordt, dient er voor een Abonnement te worden gekozen en de betaling te geschieden.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken en het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van opdrachten of diensten.

2.6. Totstandkoming Profielovereenkomst tussen Jobberz en Lid
Wanneer u overgaat tot betaling komt u de Algemene Gebruikersvoorwaarden met Jobberz overeen.
Jobberz bewaart alle gegevens van iedere overeenkomst gedurende 30 dagen na verwijdering van het profiel.

2.7. Periode dat een Profiel op het Platform blijft staan
Profielen waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven naar overeen gekomen Abonnement behouden, mits aan de geldende voorwaarden is voldaan en u als Lid het profiel niet zelf verwijdert. 

2.8. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een Profiel
U mag in uw Profiel niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken.
Het is niet toegestaan om in het prijsveld alleen een deel van de prijs te vermelden.
Leden die als ondernemer hun diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen ook inclusief btw aan te geven in een Profiel.

2.9. Ontbindingsrecht
Op het plaatsen van een Profiel kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht, zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek,  van toepassing zijn.

Zodra Jobberz de overeenkomst is nagekomen en het termijn van Abonnement is verstreken, vervalt het ontbindingsrecht. Wanneer gebruik wordt gemaakt van het ontbindingsrecht, bent u met betrekking tot de door Jobberz geleverde diensten, een evenredige vergoeding verschuldigd aan Jobberz . Jobberz zal de prijs van de dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na het ontbindingsverzoek terugbetalen.

3. Melden van illegale of inbreuk makende Profielen
3.1. Meldingen van Profielen welke in strijd zijn met de Algemene gebruiksvoorwaarden 
Indien van mening is dat een Profiel in strijd is met onze Algemene gebruiksvoorwaarden, kan dit aangegeven worden middels de knop ‘Melden’ (aangegeven bij ieder Profiel). Misbruik van het maken van Meldingen aan Jobberz wordt ook gezien als een handeling in strijd met de Algemene gebruiksvoorwaarden en kan tevens leiden tot maatregelen.

3.2. Meldingen ingeval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
Het melden van inbreuk is bedoeld om ervoor te zorgen dat in Profielen aangeboden diensten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.
Rechthebbenden kunnen melding maken van een Profiel die inbreuk maakt op hun rechten.

4. Géén garanties
4.1. Leden en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Profiel op het Platform plaatsen. Wij voeren niet continu controle uit op de kwaliteit van de inhoud van het Profiel, de juistheid en veiligheid of de rechtmatigheid en bevoegdheid van diensten en/of de bevoegdheid van Gebruikers om de diensten af te nemen. Jobberz geeft daarover geen garantie.

4.2. Jobberz garandeert niet dat de diensten die door Leden op het Platform worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen. 

4.3. Jobberz geeft geen garantie over de juistheid van de referenties. Dit is altijd subjectief.

5. Wijzigingen
5.1. Jobberz kan (delen van) het platform te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij streven ernaar om een wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze wordt doorgevoerd.

5.2. Jobberz kan de prijzen van de drietal Abonnementen te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een overeenkomst een prijsverandering plaatsvindt, dan is deze voor het huidige Abonnement niet van toepassing.

6. Vrijwaring diensten en beperking aansprakelijkheid Jobberz
6.1. Ieder Lid en Gebruiker vrijwaart Jobberz voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:
 • het aangaan van een overeenkomst op basis van een Profiel,
 • het gebruik van via het Platform aangeboden diensten.
6.2.  De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Jobberz  zijn opgenomen in hoofdstuk I, artikel 7.

7. Regels voor het plaatsen van een referentie
7.1. Het plaatsen van een referentie / beoordeling
Een referentie is een ervaring met betrekking tot een samenwerking tussen dienstverlener en afnemer.

7.2. De regels voor een referentie
Een referentie:
 • moet naar waarheid worden ingevuld;
 • moet betrekking hebben op het Lid;
 • moet betrekking hebben op een volbrachte opdracht;
 • mag geen scheld- of kwetsende woorden bevatten;
 • mag geen privacygevoelige informatie bevatten (zoals adresgegevens, Platforms, etc.);
 • mag geen commerciële boodschappen bevatten.
 
7.3. Referenties kunnen ook negatief zijn. Negatieve referenties worden niet verwijderd, tenzij deze onmiskenbaar, onrechtmatig is, of in strijd is met één van de bovenstaande regels. In dat geval is Jobberz gerechtigd de beoordeling te verwijderen. Een Lid die van mening is dat de verwijdering onjuist is, kan hiervoor bezwaar aantekenen.

8. Ontbindingsrecht voor overeenkomsten op afstand
U als lid, hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om de tussen u en Jobberz gesloten overeenkomst te ontbinden.

8.1.Wanneer heeft u het recht om te ontbinden, en binnen welk termijn moet u ontbinden?
Het ontbindingsrecht is van toepassing op bepaalde overeenkomsten voor diensten, wanneer de dienst door Jobberz nog niet volledig is uitgevoerd.

De ontbindingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop uw overeenkomst met Jobberz is gesloten.
Het ontbindingsrecht is niet van toepassing, wanneer de dienst naar zijn aard direct en volledig door Jobberz wordt uitgevoerd, indien de uitvoering van de overeenkomst is begonnen met uw instemming (de betaling).

8.2. Hoe oefent u het ontbindingsrecht uit?
U kunt het ontbindingsrecht uitoefenen door een mail te sturen naar administratie@Jobberz.nl U doet daarin uw verzoek en u beargumenteert duidelijk waarom u van mening bent dat u gebruik kan maken van uw ontbindingsrecht. We moeten uw duidelijk en beargumenteerde verklaring om uw ontbindingsrecht uit te oefenen ontvangen voordat de ontbindingstermijn van 14 dagen is verstreken.

8.3. Wat gebeurt er als u uw ontbindingsrecht uitoefent?
Indien u ervoor kiest om uw ontbindingsrecht uit te oefenen, dient u de overeengekomen diensten te stoppen en dit kenbaar te maken via administratie@jobberz.nl U heeft recht op een evenredige vergoeding van het abonnementsgeld dat wij van u hebben ontvangen, We betalen u dit bedrag in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop wij uw beslissing om de overeenkomst te ontbinden ontvingen.
 
 
 

De Jobberz nieuwsbrief

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van relevante informatie omtrent het platform en voor onze doelgroep.